fbpx

Обсъжда се финансиране на инициативи по консервация и реставрация в Старинен Пловдив

Община Пловдив публикува за обсъждане проект за програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, частна собственост, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“

 Община Пловдив информира заинтересованите граждани, че на официалната страница на общината в раздел „Проекти на нормативни актове“ на 12.01.2022 г. е качена Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“ .

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Пловдив, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“. Това може да стане на e-mail адрес или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

При постъпване, в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации, на становищата по проекта на Програмата, същите ще бъдат оповестени от вносителя Здравко Димитров – Кмет на Пловдив преди приемането на акта от Общински съвет – Пловдив.

Целта за приемането на настоящата  Програма е да бъдат въведени ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, при спазване на точни процедури.

С приемането на Програмата ще се бъде възможно осъществяване на по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика при съхраняване на недвижимото културно наследство, образната и материалната автентичност на Старинния град, в синхрон с българското и европейското законодателство. Въвеждането на ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ и спазването на точни процедури ще осигури максимална прозрачност и публичност при вземането на решения, касаещи гражданите на Пловдив.

Като заинтересовани групи могат да бъдат определени всички граждани на Пловдив. С приемането на Програмата ще бъде стимулирана активността на всички граждани и юридически лица, собственици на имоти на територията на АИР „Старинен Пловдив“, за съхраняване на недвижимото културно наследство.

Идеята на Програмата е да се създаде успешен пример, който да може да бъде мултиплициран на следващ етап чрез разширяване териториалния обхват и увеличаване на видовете подкрепяни дейности.

Информация отКатрин Гутман