fbpx

Министерството на енергетиката ще подпише договори с шест общини за финансиране на проекти за геотермална енергия

В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. В събитието са поканени заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и кметовете на общините, спечелили финансиране – Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София. Церемонията ще се състои на 10 март (четвъртък) 2022 г., от 15:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката – София, ул. „Триадица“ №8.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и да съдейства за постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане чрез използване на геотермална енергия.